தமிழ்நாடு - இன்று தங்கம் விலை (Wed, 24th July 2024 )

₹ 70800/ 24 காரட் தங்கம் (10gm) ₹ 708000 ₹ 7080 24 காரட் (1gm) 24 காரட் (8gm) இன்றைய 100 கிராம் 24 காரட் தங்கத்தின் விலை ₹ 56640
₹ 64900/ 22 காரட் தங்கம் (10gm) ₹ 649000 ₹ 6490 22 காரட் (1gm) 22 காரட் (8gm) இன்றைய 100 கிராம் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை ₹ 51920
₹ 92000/ வெள்ளி விலை (1Kg) ₹ 9200 ₹ 92 வெள்ளி விலை (1gm) வெள்ளி விலை (8gm) இன்றைய 100 கிராம் வெள்ளி விலை ₹ 736

இங்கு, தங்கம் அதன் அலங்கார மதிப்புக்கு மட்டும் முன்னுரிமை அளிக்காமல், பாதுகாப்பான முதலீட்டு கருவியாகவும் பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும், உள்நாட்டு மற்றும் சர்வதேச காரணிகளின் வரம்பைப் பொறுத்து விலைகள் தொடர்ந்து மாறுபடும். இன்று தமிழ்நாடுலில் தங்கம் விலை 10 கிராமுக்கு 24 காரட் ₹ 70800 ஆகவும், 22 காரட் ₹ 64900 ஆகவும் உள்ளது.

Advertisement

தமிழ்நாடு:இன்று ஒரு கிராமுக்கு 24 காரட் தங்கம் விலை (INR)

அளவு இன்று 24 காரட் தங்கம் நேற்று 24 காரட் தங்கம் தினசரி விலை மாற்றம்
1 Gram ₹ 7080 ₹ 7146 -0.92%
8 Gram ₹ 56640 ₹ 57168 -0.92%
10 Gram ₹ 70800 ₹ 71460 -0.92%
50 Gram ₹ 354000 ₹ 357300 -0.92%
100 Gram ₹ 708000 ₹ 714600 -0.92%
1 Kg ₹ 7080000 ₹ 7146000 -0.92%
1 Tola ₹ 77880 ₹ 78606 -0.92%

தமிழ்நாடு:இன்று ஒரு கிராமுக்கு 22 காரட் தங்கம் விலை (INR)

அளவு இன்று 22 காரட் தங்கம் நேற்று 22 காரட் தங்கம் தினசரி விலை மாற்றம்
1 Gram ₹ 6490 ₹ 6550 -0.92%
8 Gram ₹ 51920 ₹ 52400 -0.92%
10 Gram ₹ 64900 ₹ 65500 -0.92%
50 Gram ₹ 324500 ₹ 327500 -0.92%
100 Gram ₹ 649000 ₹ 655000 -0.92%
1 Kg ₹ 6490000 ₹ 6550000 -0.92%
1 Tola ₹ 71390 ₹ 72050 -0.92%

மெட்ரோ நகரங்களில் தங்கம் விலை

மற்ற நகரங்களில் தங்கத்தின் விலை

மற்ற நகரங்களில் வெள்ளி விலை

தமிழ்நாடு:கடந்த 10 நாட்களாக தங்கத்தின் விலை

தேதி 24 காரட் தங்கம் 22 காரட் தங்கம் 1 KG வெள்ளி
2024-07-24 ₹ 7080 ▼ -66 ₹ 6490 ▼ -60 ₹ 92000 ▼ -500
2024-07-23 ₹ 7146 ▼ -299 ₹ 6550 ▼ -275 ₹ 92500 ▼ -3500
2024-07-22 ₹ 7445 ▼ -12 ₹ 6825 ▼ -10 ₹ 96000 ⇿ 0
2024-07-21 ₹ 7457 ⇿ 0 ₹ 6835 ⇿ 0 ₹ 96000 ⇿ 0
2024-07-20 ₹ 7457 ▼ -43 ₹ 6835 ▼ -40 ₹ 96000 ▼ -1750
2024-07-19 ₹ 7500 ▼ -33 ₹ 6875 ▼ -30 ₹ 97750 ▼ -1450
2024-07-18 ₹ 7533 ▼ -16 ₹ 6905 ▼ -15 ₹ 99200 ▼ -1300
2024-07-17 ₹ 7549 ▲ 98 ₹ 6920 ▲ 90 ₹ 100500 ▲ 1000
2024-07-16 ₹ 7451 ▲ 49 ₹ 6830 ▲ 45 ₹ 99500 ▼ -200
2024-07-15 ₹ 7402 ▼ -22 ₹ 6785 ▼ -20 ₹ 99700 ▼ -300

தமிழ்நாடு:ஜூலை மாதத்தில் தங்கத்தின் விலை வரம்பு

காரணி 24 காரட் 22 காரட்
Gold Rate on July 01 ₹ 7293 ₹ 6685
Gold Rate on July 24 ₹ 7080 ₹ 6490
ஜூலை மாதத்தில் தங்கத்தின் அதிகபட்ச விலை ₹ 7549 on July 17 ₹ 6920 on July 17
ஜூலை மாதத்தில் குறைந்த தங்கம் விலை ₹ 0 on July 10 ₹ 0 on July 10
% தங்க விகிதத்தில் மாற்றம் -2.92% -2.92%
ஒட்டுமொத்த செயல்திறன் வீழ்ச்சி▼  வீழ்ச்சி▼ 
Advertisement

Gold Price today in தமிழ்நாடு's city

»  
»  
»  

Silver Price today in தமிழ்நாடு's city

»  
»  
»  

மற்ற மாநிலங்களில் தங்கம் விலை

* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.