சண்டிகர் - இன்று தங்கம் விலை (Wed, 24th July 2024 )

₹ 71010/ 24 காரட் தங்கம் (10gm) ₹ 710100 ₹ 7101 24 காரட் (1gm) 24 காரட் (8gm) இன்றைய 100 கிராம் 24 காரட் தங்கத்தின் விலை ₹ 56808
₹ 65100/ 22 காரட் தங்கம் (10gm) ₹ 651000 ₹ 6510 22 காரட் (1gm) 22 காரட் (8gm) இன்றைய 100 கிராம் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை ₹ 52080
₹ 87500/ வெள்ளி விலை (1Kg) ₹ 8750 ₹ 87.5 வெள்ளி விலை (1gm) வெள்ளி விலை (8gm) இன்றைய 100 கிராம் வெள்ளி விலை ₹ 700

இங்கு, தங்கம் அதன் அலங்கார மதிப்புக்கு மட்டும் முன்னுரிமை அளிக்காமல், பாதுகாப்பான முதலீட்டு கருவியாகவும் பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும், உள்நாட்டு மற்றும் சர்வதேச காரணிகளின் வரம்பைப் பொறுத்து விலைகள் தொடர்ந்து மாறுபடும். இன்று சண்டிகர்லில் தங்கம் விலை 10 கிராமுக்கு 24 காரட் ₹ 71010 ஆகவும், 22 காரட் ₹ 65100 ஆகவும் உள்ளது.

Advertisement

சண்டிகர்:இன்று ஒரு கிராமுக்கு 24 காரட் தங்கம் விலை (INR)

அளவு இன்று 24 காரட் தங்கம் நேற்று 24 காரட் தங்கம் தினசரி விலை மாற்றம்
1 Gram ₹ 7101 ₹ 7101 0.00%
8 Gram ₹ 56808 ₹ 56808 0.00%
10 Gram ₹ 71010 ₹ 71010 0.00%
50 Gram ₹ 355050 ₹ 355050 0.00%
100 Gram ₹ 710100 ₹ 710100 0.00%
1 Kg ₹ 7101000 ₹ 7101000 0.00%
1 Tola ₹ 78111 ₹ 78111 0.00%

சண்டிகர்:இன்று ஒரு கிராமுக்கு 22 காரட் தங்கம் விலை (INR)

அளவு இன்று 22 காரட் தங்கம் நேற்று 22 காரட் தங்கம் தினசரி விலை மாற்றம்
1 Gram ₹ 6510 ₹ 6510 0.00%
8 Gram ₹ 52080 ₹ 52080 0.00%
10 Gram ₹ 65100 ₹ 65100 0.00%
50 Gram ₹ 325500 ₹ 325500 0.00%
100 Gram ₹ 651000 ₹ 651000 0.00%
1 Kg ₹ 6510000 ₹ 6510000 0.00%
1 Tola ₹ 71610 ₹ 71610 0.00%

மெட்ரோ நகரங்களில் தங்கம் விலை

மற்ற நகரங்களில் தங்கத்தின் விலை

மற்ற நகரங்களில் வெள்ளி விலை

சண்டிகர்:கடந்த 10 நாட்களாக தங்கத்தின் விலை

தேதி 24 காரட் தங்கம் 22 காரட் தங்கம் 1 KG வெள்ளி
2024-07-24 ₹ 7101 ⇿ 0 ₹ 6510 ⇿ 0 ₹ 87500 ▼ -500
2024-07-23 ₹ 7101 ▼ -299 ₹ 6510 ▼ -275 ₹ 88000 ▼ -3500
2024-07-22 ₹ 7400 ▼ -12 ₹ 6785 ▼ -10 ₹ 91500 ⇿ 0
2024-07-21 ₹ 7412 ⇿ 0 ₹ 6795 ⇿ 0 ₹ 91500 ⇿ 0
2024-07-20 ₹ 7412 ▼ -38 ₹ 6795 ▼ -35 ₹ 91500 ▼ -1750
2024-07-19 ₹ 7450 ▼ -49 ₹ 6830 ▼ -45 ₹ 93250 ▼ -1450
2024-07-18 ₹ 7499 ▼ -16 ₹ 6875 ▼ -15 ₹ 94700 ▼ -1300
2024-07-17 ₹ 7515 ▲ 98 ₹ 6890 ▲ 90 ₹ 96000 ▲ 1000
2024-07-16 ₹ 7417 ▲ 38 ₹ 6800 ▲ 35 ₹ 95000 ▼ -200
2024-07-15 ₹ 7379 ▼ -11 ₹ 6765 ▼ -10 ₹ 95200 ▼ -300

சண்டிகர்:ஜூலை மாதத்தில் தங்கத்தின் விலை வரம்பு

காரணி 24 காரட் 22 காரட்
Gold Rate on July 01 ₹ 7242 ₹ 6640
Gold Rate on July 24 ₹ 7101 ₹ 6510
ஜூலை மாதத்தில் தங்கத்தின் அதிகபட்ச விலை ₹ 7515 on July 17 ₹ 6890 on July 17
ஜூலை மாதத்தில் குறைந்த தங்கம் விலை ₹ 0 on July 10 ₹ 0 on July 10
% தங்க விகிதத்தில் மாற்றம் -1.95% -1.96%
ஒட்டுமொத்த செயல்திறன் வீழ்ச்சி▼  வீழ்ச்சி▼ 
Advertisement

Gold Price today in சண்டிகர்'s city

Silver Price today in சண்டிகர்'s city

மற்ற மாநிலங்களில் தங்கம் விலை

* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.